Cele XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Głównym celem XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego jest wieloaspektowa analiza problemu integracji badań prowadzonych w różnych subdyscyplinach współczesnej kognitywistyki, takich jak sztuczna inteligencja, neurokognitywistyka, psychologia poznawcza, językoznawstwo kognitywne, logika kognitywna, antropologia kognitywna, kognitywistyka społeczna, filozofia umysłu, epistemologia. Kognitywistyka, jako interdyscyplinarny obszar badawczy, sięga po metody, narzędzia i pojęcia wielu dziedzin nauki. Pojawiają się fundamentalne pytania: Co stanowi o jedności przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki? Czy i jakiego rodzaju jedność jest w tym wypadku osiągalna?

Główny cel Zjazdu wyznacza następujące cele szczegółowe: a) analiza problemów integracji i unifikacji badań na przykładzie interdyscyplinarnych programów badawczych rozwijanych w różnych subdyscyplinach kognitywistyki, b) wymiana idei, doświadczeń oraz wyników badań naukowych prowadzonych przez przedstawicieli polskiej kognitywistyki, c) integracja polskiego środowiska kognitywistycznego zmierzająca do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz wspólnych inicjatyw o charakterze organizacyjnym i wydawniczym, d) popularyzacja wiedzy kognitywistycznej ze szczególnym podkreśleniem jej zastosowań praktycznych – w edukacji, mediach, biznesie i innych obszarach, w których wykorzystywane są nowoczesne technologie informacyjne.

Zamierzonymi efektami Zjazdu są: a) pogłębienie rozumienia specyfiki metodologicznej kognitywistyki, ze szczególnym uwzględnieniem jej charakteru multi-, inter- i transdyscyplinarnego, b) stworzenie platformy wymiany idei i doświadczeń, a także sieci kontaktów między przedstawicielami różnych subdyscyplin kognitywistyki, c) powołanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych integrujących polskie środowisko kognitywistyczne w zakresie badań naukowych, inicjatyw wydawniczych, współpracy między dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami badań kognitywistycznych, współpracy międzynarodowej i upowszechniania wiedzy kognitywistycznej.

Zapraszamy do przesyłania streszczeń wystąpień poruszających między innymi następujące problemy:

  • Na czym polega metodologiczna i przedmiotowa jedność oraz różnorodność kognitywistyki?
  • Co dzieli dyscypliny kognitywistyczne?
  • Czy istnieje szansa na stworzenie zunifikowanej teorii umysłu i poznania?
  • Jakie metody pracy najbardziej sprzyjają działaniu zespołów interdyscyplinarnych?
  • Czy w kognitywistyce można mówić o podziale pracy badawczej?
  • Czy kognitywistyce zagraża neuroredukcjonizm?
  • Czy kognitywistyka musi być interdyscyplinarna?
  • Na czym polega swoistość metodologiczna badań multi-, inter- i transdyscyplinarnych?

Instytut Socjologii i Kognitywistyki

isik

Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok
tel./fax (85) 745-71-04,
e-mail: isoc@uwb.edu.pl

Patronaty honorowe

UwB Honorowy Patronat Rektora UwB
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
wojewoda podlaski WOJEWODA PODLASKI
 

Wschodzacy Białystok  
 
 
PTK
MNiSW Organizacja Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego finansowana w ramach umowy 853/P-DUN/2016 z środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
escort bodrum bodrum escort rus porno Marmaris escort